Vi tilbyder kurser i vores løsning til trykkerier samt kurser i Microsoft Dynamics C5.

Vi har konsulenter med stor erfaring i Microsoft Dynamics C5. Kundetilfredshed og den rigtige løsning til din forretning er vores fokus!

Vi tilbyder kurser i vores løsning til trykkerier samt kurser i Microsoft Dynamics C5.

Uniconta

Har du brug for det nye regnskabssystem i skyen til din virksomhed?

Læs mere her

Forretningsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser vedrørende levering af programprodukter (software), konsulent- og serviceydelser (ydelser) kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem Hjort Media ApS/Dansk Dataservice, Assensvej 156, 5500 Middelfart (DDS) og køber.

 1. Tilbud og ordre
  1. DDS’s tilbud er kun gældende, når det foreligger skriftligt, og da kun i 30
   dage fra dateringen af tilbudet.
  2. En ordre fra en køber kan afgives uden særlige formkrav, men er kun bindende for DDS, når den er bekræftet skriftligt af DDS, f.eks. i form af en ordrebekræftelse, e-mail eller en anden skriftlig aftale.
  3. Har DDS påbegyndt arbejdet på og/eller levering af en ydelse til køber, anses en aftale for indgået mellem DDS og køber, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag. Køber er dog alene forpligtet til at betale for DDS’s ydelser, såfremt køber var bekendt med eller burde have indset, at DDS havde påbegyndt leveringen.
 2. Tidsberegning
  1. DDS’s normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 8 – 16 og fredag fra kl. 8 – 15.30. Som tidsforbrug regnes tid til forberedelse, udførelse, implementering, uddannelse, afslutning og transport. Al medgået tid opdeles i arbejdstid og rejsetid. Rejsetid beregnes fra Middelfart til kunden og retur.
  2. Medmindre andet fremgår af aftalen, er DDS berettiget til at fakturere køber for udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug.
 3. Priser for konsulent- og serviceydelser
  1. Arbejdstid faktureres efter DDS’s til enhver tid gældende timepris for konsulentydelser. For tidsforbrug uden for normal arbejdstid beregnes et tillæg på 50 % af timeprisen.
  2. Rejsetid faktureres med halv timepris med tillæg af kørsel pr. kilometer efter Statens takster. Øvrige udlæg til rejse og ophold faktureres efter regning.
  3. DDS er berettiget til at fakturere køber ugevis bagud for udførte ydelser, uanset at ydelserne er en del af et samlet projekt, som først leveres på et senere tidspunkt.
 4. Priser for programprodukter
  1. DDS er berettiget til at fakturere køber for programprodukter i takt med, at disse stilles til rådighed for køber. Det er således DDS uvedkommende, hvis køber først på et senere tidspunkt vælger at implementere programprodukterne i sit edb-system.
  2. Køber betaler eventuelle udlæg til fragt til leveringsstedet med tillæg af et
   ekspeditionsgebyr.
  3. Samtlige angivne priser, herunder priser i tilbud og ordrebekræftelser, sker med forbehold for prisændringer, således at DDS til og med leveringsdagen er berettiget til at ændre priserne som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og/eller forsikringssatser og/eller andre forhold, som ligger udenfor DDS’s indflydelse.
 5. Priser (fællesbetingelser)
  1. Såfremt DDS og køber har aftalt tidsterminer og/eller leveringsprøve som grundlag for DDS’s ret til at fakturere og modtage betaling, er DDS uanset indholdet i disse aftaler berettiget til at fakturere og modtage betaling senest, når køber har implementeret hele ordren eller det væsentligste heraf i sit edb-system.
  2. Samtlige angivne priser er eksklusive moms og andre eventuelle afgifter.
  3. Forøges DDS’s omkostninger, som følge af købers forhold, er køber f
   orpligtet til at betale godtgørelse herfor til DDS.
 6. Betaling
  1. Fakturaer er forfaldne til betaling 8 dage fra fakturadato. Ved manglende betaling beregnes der renter fra forfaldstidspunktet med den til enhver tid fastsatte rentesats hos DDS, p.t. 1,5 % pr. påbegyndt måned. Køber er forpligtet til at betale et rykkergebyr på kr. 125,- for hver udsendt rykker. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, 30 dage er forløbet, og der ikke er sket betaling, kan DDS ophæve aftalen.
 7. Leveringstid og forsinkelse
  1. Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og angivet
   omtrentligt.
  2. DDS er berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som DDS ikke er herre over, jf. pkt. 8 om force majeure.
  3. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve købet, med mindre forsinkelsen konkret er væsentlig for køber og derudover vil være væsentlig for en køber i almindelighed.
  4. I tilfælde af forsinkelse har køber ikke krav på erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes DDSs uagtsomme eller forsætlige forhold. Vilkåret i pkt. 11.3. om ansvarsbegrænsning gælder tilsvarende i tilfælde af erstatning som følge af forsinkelse.
 8. Force majeure
  1. Hverken DDS eller køber skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig overfor den anden part, for så vidt der er indtrådt forhold, hvorover parten ikke med rimelighed er herre, el­ler som i øvrigt ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra partens side. Dog er begge parter beret­tiget til at hæve aftalen, såfremt ovennævnte forhold varer mere end 90 dage.
 9. Løsningsgaranti
  1. DDS yder 3 måneders løsningsgaranti på de programprodukter, som er udviklet af DDS. Løsningsgarantien dækker afhjælpning af eventuelle opsætnings- og installationsfejl på løsningens programmer, som måtte skyldes DDS’s opsætning af løsningen.
  2. Løsningsgarantiens omfang fastsættes af DDS under hensyntagen til sagens karakter og kan bestå af telefonservice, assistance via opkobling, skriftlige vejledninger eller tilkaldeservice.
  3. Garantien bortfalder, såfremt køber selv foretager ændringer i programprodukterne samt i den tekniske opsætning af disse eller undlader at følge DDS’s vejledninger i brugen af løsningen.
  4. DDS yder ikke selvstændig garanti på programmel, der er udviklet af 3. part (f.eks. software fra Microsoft), men henviser til den pågældende 3. parts egne licens-, opdaterings- og servicebetingelser.
 10. Reklamation m.v.
  1. Det påhviler køber at kontrollere enhver form for leverance leveret af DDS og straks indberette eventuelle mangler til DDS.
  2. Vedrørende aftestning af programprodukter er køber forpligtet til selv at tilvejebringe testspecfikationer og testdata. Ved indberetning af mangler skal køber i videst muligt omfang give en detaljeret skriftlig beskrivelse af problemet.
  3. Det påhviler herefter DDS at påbegynde afhjælpning af mangler snarest muligt. Er afhjælpning umulig på grund af problemets karakter, eller skønner DDS, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan DDS i stedet til fuld og endelig afgørelse af sagen tilbyde at levere køber en anden og mangelfri ydelse i stedet for den mangelfulde, eller give køber et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse.
  4. DDS’s ansvar for mangler, herunder pligten til at foretage afhjælpning, bortfalder 3 måneder efter ydelsens udførelse.
 11. Ansvarsbegrænsning
  1. Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor DDS, herunder ophæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, såfremt DDS tilbyder omlevering eller tilbyder afhjælpning i overensstemmelse med pkt. 10.3.
  2. Køber har i øvrigt kun krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler, og kun såfremt manglen skyldes forsømmelse hos DDS. DDS er således erstatningsansvarlig på objektivt grundlag, jf. købelovens § 43.
  3. DDS er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder blandt andet, men ikke udelukkende, driftstab, avancetab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom, tab eller forvanskning af data eller andre følgeskader og indirekte tab. Købers erstatningskrav mod DDS kan aldrig overstige den aftalte købesum.
  4. DDS indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden
   driftsstop, eller at alle programmel fejl kan eller vil blive rettet.
 12. Produktansvar
  1. I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: DDS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af DDS leveret vare i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes DDSs fejl eller forsømmelse.
 13. Ejendomsforbehold
  1. DDS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet
   sted.
 14. Dokumentation og vejledning
  1. Med leverancen følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra DDS’s underleverandør. DDS’s udførte ydelser og servicearbejde dokumenteres ikke.
 15. Immaterielle rettigheder
  1. Enhver leverance af varer sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder, og DDS er uden ansvar af nogen art for købers handling i strid med disse rettigheder. Brugen af programmel kan være underlagt licensbetingelser, som køber forpligter sig til at overholde.
  2. Ophavsretten til programmel komponenter, som er udviklet af DDS samt tilpasninger heri, tilhører DDS. Ved køb erhverver køber alene en ikke overdragelig og ikke eksklusiv brugsret til programmel komponenterne og tilpasningerne heri.
 16. Delvis ugyldighed
  1. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
 17. Tvister
  1. Ethvert spørgsmål om indgåelsen, forståelsen og/eller opfyldelsen af aftalen samt ethvert spørgsmål vedrørende DDS og købers øvrige retsforhold, skal afgøres efter dansk ret. Køber kan ikke sagsøge DDS ved anden domstol end Odense Byret eller Vestre Landsret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven om byretternes og landsretternes kompetence.

Version maj 2015